Personuppgiftspolicy

Bakgrund

Denna personuppgiftspolicy anger regler och riktlinjer kring  hur personuppgifter ska hanteras på Axcepta(s) webbplats. Policyn anger hur personuppgifter samlas in, hur de används, hur webbplatsens användare har kontroll över hantering av sina personuppgifter samt hur de kan komma i kontakt med ansvarig vid frågor. Policyn är tillämplig på alla delar av webbplatsen.

 

Syfte

Syftet med policyn är att tillhandahålla webbplatsens användare information kring hur deras personuppgifter kan komma att hanteras på webbplatsen.

 

Definition av personuppgifter

Till begreppet personuppgift hör all information som, antingen direkt eller indirekt, kan identifiera en levande fysisk person. Med direkta personuppgifter förstås sådant som ensam kan identifiera en viss persons medan indirekta personuppgifter kan identifiera en person tillsammans med andra personuppgifter.

 

Samtycke

 • Inhämta samtycke

För att personuppgifter ska få behandlas måste först ett samtycke inhämtas från webbplatsens användare. Samtycket ska vara informativt och tydligt så att samtliga användare förstår innebörden med det.

Vi inhämtar samtycke på följande sätt:

Samtycke inhämtas i samband med att kontaktformulär fylls i med angivna uppgifter för att vi ska kunna återkomma till dig enligt vad som uppges i kolumnen meddelande.

 • Återkalla samtycke

En användare som lämnat sitt samtycke kan när som helst återkalla detta, vilket görs på följande sätt:

Skicka ett e-post till info@Axcepta.se

 • Rätt att få sina uppgifter raderade

När samtycket har återkallats kan användaren, om så önskas, även begära att (han) eller (hennes) information raderas från webbplatsens samtliga servrar. Detta görs via e-post som skickas till info@Axcepta.se

 

Behandling personuppgifter

 • Personuppgifter som behandlas

Följande personuppgifter samlas in på webbplatsens och behandlas av oss:

Namn

Epost

Telefonnummer

Meddelande

-Samtycke, att man godkänner och tar del av personuppgiftspolicy

 • Anledning till behandling av personuppgifter

Personuppgifterna sparas och behandlas till följande syften:

I och med sin önskan att få kontakt med eller bli kontaktad av Axcepta via kontaktformulär

 • Personuppgifter delas med

Uppgifter delas inte med 3:e part

 • Period som personuppgifter sparas

Så länge som det behövs för ändamålet

 

Säkerhet och kryptering

Webbplatsen har ett SSL-certifikat (Let’s encrypt) som säkerställer att användarens personuppgifter överförs på ett säkert och konfidentiellt sätt genom att informationen krypteras. Webbplatsen har vidare vidtagit lämpliga säkerhetsåtgärder för att förhindra att personuppgifter som lagras på webbplatsen går förlorade eller används på ett olämpligt eller olagligt sätt. Tillgången till de personuppgifter som samlas in begränsats till berörda personer och informationen kommer behandlas konfidentiellt. 

Uppstår en persnuppggiftsincident kommer berörd användare att meddelas samt Integritetsmyndigheten att rapporteras. 

Använd rättigheter

 • Rätt till registerutdrag

Efter lämnat samtycke har webbplatsens användare rätt att få ett registerutdrag med bekräftelse på huruvida personuppgifterna är under behandling. Behandlas personuppgifterna har användaren rätt att få tillgång till dem. 

Registerutdrag lämnas ut i skriftlig form, antingen via digitalt eller på post.

 • Rätt till information och rätt till rättelse

Efter lämnat samtycke har webbplatsens användare rätt att vända sig till oss för att få veta vilka personuppgifter som finns lagrade samt få felaktiga uppgifter ändrade. Saknas någon uppgift har användare rätt att komplettera detta.

 1. f)  Rätt till radering

Webbplatsens användare har rätt till att få sina personuppgifter raderade om så önskas. Det finns undantag då denna rättighet inskränks men i följande fall måste uppgifterna raderas:

-Om uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de insamlats in för,

-Om samtycke återkallas,

-Om personuppgifterna används för direktmarknadsföring och användaren motsätter sig det,

-Om de inte finns berättigande skäl som väger tyngre än den enskildes intresse att radera informationen,

-Om personuppgifterna har behandlats olagligt,

-Om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet,

-Om personuppgifterna har samlats in i samband med att en minderårig skapar en profil i ett socialt nätverk.

 

 1. g) Automatiserat beslutsfattande

Användarna har rätt att inte bli föremål för automatiserade beslut, om sådant beslut kan ha rättsliga följder för den enskilde eller på liknande sätt i betydande grad påverkar denne.

 

Klagomål

Anser en användare att dennes personuppgifter behandlas i strid med GDPR på webbplatsen kan ett klagomål lämnas in till oss och i andra hand till Integritetsskyddsmyndigheten.

 1. j) Skadestånd

Vid en situation där en användares personuppgifter har behandlats i strid med GDPR kan det uppstå rätt till skadestånd. en skadeståndstalan kan föras i allmän domstol med tingsrätten som första instans.

Ändringar i policy

Den här policyn publiceras 2022-09-06

Denna policy kan komma att ändras varför webbplatsens användare uppmanas att läsa igenom policyn med jämna mellanrum.

Kontakt

Vid frågor som rör hemsidan och dess innehåll nås via e-post info@axcepta.se

Svarstider mellan 1 till 2 arbetsdagar.